Нормативні документи

Першочерговим завданням школи було і залишається отримання учнями необхідних знань, умінь і навичок для реалізації себе в соціумі. І новий Державний стандарт і нові оновлені програми початкової школи спрямовані на вирішення цих завдань. У цих документах враховано можливості навчального середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і пізнавальних потреб учнів.

На виконання наказу відділу освіти №377 від 05.10.2016 р. з метою впровадження оновлених навчальних програм початкової школи у нашому навчальному закладі було затверджено план заходів щодо модернізації початкової школи на 2016-2018 роки

Впровадженнюоновлених навчальних програм початкової школи передувала значна підготовча робота:

Ø визначна роль відводилась інформуванню вчителів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження оновлених навчальних програм початкової школи 

Ø було забезпечена поінформованість педагогічних працівників та залучення їх до участі в семінарі з питання «Початкова освіта на сучасному етапі» в жовтні місяці.

Ø Проведено моніторинг стану впровадження оновлених програм для початкової школи

Ø Проведено круглий стіл на тему »Модернізація початкової школи як складова реформи середньої освітив Україні»

Ø Також ґрунтовно вивчалися, аналізувалися державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Ø Вчителями постійно велася робота щодо самоосвіти, яка вимагає досконального вивчення нових оновлених  програм, критеріїв оцінювання, методичних рекомендацій щодо вивчення предметів інваріантної та варіативної складової. На засіданнях шкільних методичних об∕єднань вчителі аналізували  навчальні підручники, виявляли  їхні позитивні та негативні риси, складали  рецензії. Розглядались питання :

Ø « Робота за оновленими навчальними програмами»

Ø «Методика викладання навчальних предметів за оновленими програмами»

Ø « Зміни до контролю та оцінювання навчальних досягнень»

Ø Були проведені тренінги з метою

*    Підготовкипедагогів до реалізаціїоновлених навчальних програм початкової школи  ,

*    до технологізації методів викладання з урахуванням особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів,

*     до підсилення наступності між початковою та базовою школами.

*    забезпечувалась участь вчителів у різних формах підвищення кваліфікації з питань упровадження оновлених навчальних програм початкової школи  ,

    Проводиться діагностика рівня навчальних досягнень (природознавство, літературне читання ), моніторингові відстеження, комплексний контроль, тематичний контроль, персональний контроль, фронтальний контроль, оглядовий контроль і т.ін.

У зв'язку із впровадженням нових Державних стандартів та оновлених навчальних програм початкової школи освіти змінюється також і виховна робота в школі, метою якої є розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, виховання в ній духовно-моральної чистоти, фізично-психічного здоров'я і трудової культури, формування громадянських якостей: патріотизму, громадянської свідомості, гідності, мужності.

Мета конкретизується через систему завдань, а саме:

ü пробудження в дитини бажання бути моральною;

ü формування в учнів моральної свідомості на основі організації моральних стосунків дітей через їх включення в стихійну або спеціально організовану діяльність;

ü вироблення етико-естетичного ставлення до життя й до своєї життєдіяльності;

ü формування моральної культури, толерантного ставлення до інших культур і традицій;

ü забезпечення   розвитку   в   дітей   потреби   у   здоровому   способі   життя, гармонійному поєднанні духовного, фізичного та психічного здоров'я;

ü формування культури сімейних стосунків;

ü розвиток чеснот і позитивних моральних якостей дитини, спонукання до самовдосконалення;

ü підтримка здібностей, культурної творчості, спрямованої на особистісний саморозвиток;

ü подолання кризових станів дитинства, новоутворень, що виникли в психіці дитини під впливом антисоціальних проявів.

Немає коментарів:

Дописати коментар